Condicions Generals

Amb l'objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les teves dades de caràcter personal d'acord amb la legislació vigent, en *Expowatches hem optat per adoptar les mesures indicades més a baix. Les teves dades personals són incorporats a la nostra base de dades, des del moment en què et registres, amb l'únic objectiu de facturar i enviar els enviaments que ens hagis sol·licitat, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar-te d'interès. En cap cas aquests dades seran cedits a terceres empreses i en compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a tot moment podràs exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant-nos un email a info@expowatches.com

• Usuaris: L'accés i/o ús de la tenda, atribueix a qui realitza l'acceptació total de les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts de la tenda.

• Ús de la pàgina web, serveis i continguts: L'usuari es compromet a utilitzar la tenda, incloent els seus serveis i continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. De la mateixa forma, queda prohibit l'ús amb finalitats il·lícites o d'injúria cap a www.expowatches.com. Respecte als continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

                   - La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

                   - Qualsevol vulneració dels drets de www.expowatches.com o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

                   - La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

                   - Qualsevol intent d'obtenir els continguts de la Web per qualsevol mitjà diferent dels quals es posin a la disposició dels usuaris així com dels quals habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici algun a la web de www.expowatches.com

L'ús de la web i el seu contingut és responsabilitat de l'usuari, o d'aquells tercers que tinguin accés als mateixos serveis baix consentiment exprés, o no, del primer. *Expowatches es reserva el dret de prohibir l'accés a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals. A més, es reserva a cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, est serà el vigent en la fitxa de producte al moment de formalitzar la comanda, excepte error tipogràfic. El producte adquirit podrà sofrir, per disponibilitat del fabricador, modificacions no substancials en els components, característiques o prestacions del lot que ho integrin, sempre que no suposin un demèrit de les qualitats i prestacions publicitàries.

El compromís adquirit per www.expowatches.com és de venda i despatx de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, per la qual cosa *Expowatches, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta a tot moment que els productes *publicitados estiguin disponibles. No obstant això, de donar-se circumstàncies que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament de les quantitats pagades pel mateix, sense que procedeixi a favor de cap de les parteixes indemnització alguna en concepte d'incompliment del contracte, dany emergent o lucre cessant.

Les corresponents imatges i continguts registrades en www.expowatches.com pertanyen als seus respectius autors. Queda terminantment prohibit enllaçar a www.expowatches.com sense el consentiment exprés de la web i els seus autors, així com l'ús indegut de les imatges aquí exposades, citin o no a la companyia en el seu contingut.

• Modificació unilateral: *Expowatches es reserva el dret de modificació de les condicions d'accés, ús, continguts i serveis de la web sense previ avís, sempre que ho consideri oportú.

• Durada: La durada dels continguts, prestació de serveis i condicions, tenen caràcter indefinit. Tots els logos, textos i marques pertanyen als seus propietaris.

Per favor, utilitzi la següent adreça d'e-mail per a qualsevol dubte o reclamació: info@expowatches.com